Zorg & Veiligheid

Zorg en veiligheid maakt als apart thema onderdeel uit van Noord-Holland Samen Veilig. Professionals die hieraan werken, houden zich bezig met vraagstukken op het snijvlak van veiligheid en zorg die onze hele eenheid aangaan. Hun werk is aanvullend op wat er al lokaal of in bepaalde gebieden binnen onze eenheid wordt gedaan. De koers van dit programmaonderdeel is eind 2020/begin 2021 tegen het licht gehouden, nadat samenwerkingspartners hadden aangegeven daar behoefte aan te hebben. Met de komst van de netwerkregisseur, die aan het hoofd staat van het programmaonderdeel, kwam er in december 2021 een doorstart.

Daarmee kwam Zorg en veiligheid in 2022 opnieuw in beweging. De netwerkregisseur heeft met verschillende partijen gesprekken over de koers gevoerd. Zo sprak zij onder meer met de klankbordgroep, waarin  betrokkenen van partnerorganisaties en iemand van de politie en het Openbaar Ministerie zitten. Ook sprak de netwerkregisseur met de drie burgemeesters die bestuurlijk ambassadeurs van het thema zijn. De gesprekken vonden ook plaats met samenwerkingspartners en met collega’s binnen Noord-Holland Samen Veilig. Ze hebben laten zien hoe graag iedereen wil samenwerken om stappen te zetten. Investeren in de relatie, de samenwerking en het draagvlak onder de betrokkenen is ten koste gegaan van het organiseren van concrete activiteiten. Daarmee bleken niet alle ambities in 2022 haalbaar.

Deze activiteiten voerden we uit

image