Jaarrekening 2022

De projecten uit het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid worden gefinancierd (in geld en capaciteit) door alle gemeenten, de politie en het OM in de eenheid Noord-Holland. Aan de aanpak van Ondermijning (RIEC Noord-Holland en versterkingsprojecten Programma Aanpak Ondermijning) leveren naast deze partners ook het ministerie van Justitie en Veiligheid (in geld) en de overige RIEC-partners (in capaciteit) een belangrijke bijdrage.

Hieronder lees je waaraan de financiele middelen in 2022 zijn besteed. 

 

budget icon

Jaarrekening 2022

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

Totaal baten
Totaal lasten

IMV-Middelen

BATEN

LASTEN

BEGROOT

WERKELIJK

Bijdragen gemeenten

€ 475.000

€ 425.000

BTW teruggave

€ 65.000

€ 112.700

Saldo 2021

€ 200.000

€ 215.949

NCTV bijdrage projectondersteuning

€ 0

€ 12.000

Subsidie Citydeal cyber

€ 0

€ 10.000

TOTAAL BATEN

€ 740.000

€ 775.649

LASTEN

LASTEN

BEGROOT

WERKELIJK

Loonkosten

€ 440.000

€ 391.675

RPC

€ 68.000

€ 10.890

Burgernet

€ 12.000

€12.000

Beheerskosten BUCH

€ 15.000

€ 12.479

Projectteam

€ 10.000

€ 14.401

Projectkosten CTER

€ 60.000

€ 61.388

Projectkosten Cybercrime

€ 75.000

€ 62.276

Projectkosten Ondermijning (uitbuiting)

€ 20.000

€ 23.202

Projectkosten Zorg & Veiligheid

€ 30.000

€ 28.511

Regionaal budget

€ 10.000

€ 69.210

TOTAAL LASTEN

€ 740.000

€ 686.210

TOTAAL SALDO 2022

€ 89.617

 • De 32 gemeenten en politie/OM financieren gezamenlijk het projectteam NH Samen Veilig op 50-50% basis
 • De 32 gemeenten betaalden ieder een bijdrage naar evenredigheid van inwonersaantal van in totaal € 475.000,- (ca. 30 cent per inwoner)
 • De bijdrage van de politie en het OM was in natura en bestond uit een levering van personeel aan de projectorganisatie van NH Samen Veilig en het RPC.
 • Naast de financiële bijdragen van de gemeenten zijn de volgende extra financiële bijdragen ontvangen:
  • Vanuit de Citydeal Cybercrime voor het project cybercrime € 10.000,-
  • Vanuit de NCTV als bijdrage aan de projectondersteuning € 12.000,-
 • Het projectteam NH Samen Veilig is administratief ondergebracht bij de ambtelijke werkorganisatie BUCH in Uitgeest. Hier wordt een vaste bijdrage voor betaald.
 • Vanuit de gezamenlijke middelen voor NH Samen Veilig is een exploitatiebijdrage betaald aan het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC-NH) en het programma Burgernet. Het RPC is een publiek-private samenwerking gericht op veilig ondernemen. Per 1.1.2023 is de naam van het RPC gewijzigd in de Platform Veilig Ondernemen (PVO). De bijdrage van het RPC is grotendeels terugbetaald aan NHSV  nadat er in de loop van 2022 rijksmiddelen zijn toegekend aan het PVO. De bijdrage over 2022 bedroeg daardoor nog € 10.890,- in plaats van € 68.000,-. In 2023 wordt de bijdrage aan het PVO om die reden geheel stopgezet.
 • Het project CTER wordt niet alleen gefinancierd vanuit de IMV-gelden van de gemeenten maar ook via de zogenaamde versterkingsgelden van de NCTV. Met deze middelen die via de gemeente Zaanstad zijn toegekend is o.a. bijgedragen aan deskundigheidsbevordering, doorontwikkeling van de integrale aanpak, CTER online en het mentorproject one-on-one. De inhoudelijke verantwoording van deze projecten leest u elders in dit jaarverslag bij het project CTER. De financiële verantwoording van de versterkingsgelden aan de NCTV loopt via de gemeente Zaanstad, niet via dit jaarverslag.
 • Vanuit het regionaal inhuurbudget zijn op verzoek van het RBOP onvoorziene kosten betaald voor de coördinatie van het bestuurlijk toezicht prostitutie (€ 36.994,- ), de inhuur van adviesbureau TwynstraGudde (€ 5.532,-) en de aansluitkosten van de politie op het systeem Khonraad (€ 26.684,-).
budget icon

Jaarrekening 2022

Aanpak Ondermijning

Totaal baten
Totaal lasten

RIEC NOORD-HOLLAND

BATEN

Baten

Begroot

Werkelijk

Bijdrage ministerie J&V

Riec algemeen

€ 735.000

€ 1.178.132

Regionale ondermijningsbeelden

€ 90.000

€ 90.000

Structurele middelen versterking analyse

€ 250.000

€ 250.000

Subtotaal

€ 1.075.000

€ 1.518.132

Bijdrage Partners

Gemeenten

€ 367.500

€ 367.500

Overige Riec partners a)

€ 367.500

€ 367.500

Subtotaal

€ 735.000

€ 735.000

TOTAAL BATEN

€ 1.810.000

€ 2.253.132

LASTEN

Lasten

Begroot

Werkelijk

Personele kosten

Personele lasten

€ 1.250.239

€ 1.284.085

Tijdelijke inhuur

€ 47.261

€ 405.138

Personele kosten in natura

€ 367.500

€ 367.500

Opleiding en ontwikkeling

€ 10.000

€ 59.709

Subtotaal

€ 1.675.000

€ 2.116.432

Overige kosten

Ondersteuning beheerorganisatie

€ 40.000

€ 40.000

Shared services RIEC

€ 84.000

€ 60.000

Operationele kosten

€ 6.000

€ 31.908

Communicatie

€ 5.000

€ 4.792

Subtotaal

€ 135.000

€ 136.700

TOTAAL LASTEN

€ 1.810.000

€ 2.253.132

a) Deze middelen zijn in natura door de partners geleverd in de vorm van detacheringen.

De uitgaven in bovenstaande tabel hebben betrekking op de uitvoering van de taken binnen het RIEC-bureau.

BALANS RIEC Noord Holland 31-12-2022

Activa

Liquide middelen

€ 955.923

TOTAAL

€ 955.923

Passiva

Reserve RIEC

€ 449.682

Vooruitontvangen bedragen

€ 506.241

TOTAAL

€ 955.923

Winst en Verliesrekening Versterkingsplan aanpak ondermijning NH 2022

BATEN

Baten

Begroot

Werkelijk

Bijdrage ministerie J&V

Structurele middelen flexibele uitvoeringskracht

€ 603.000

€ 806.833

Middelen versterkingsplan

€ 0

€ 2.090.177

Middelen intensiveren afpakken

€ 328.213

€ 314.547

Projectkosten criminele uitbuiting

€ 165.644

€ 162.977

Middelen programma aanpak ondermijning Schiphol

€ 700.000

€ 1.520.667

TOTAAL BATEN

€ 1.796.857

€ 4.895.201

LASTEN

Lasten

Begroot

Werkelijk

Programmabureau

€ 0

€ 370.299

Inzet flexibele uitvoeringskracht

€ 603.000

€ 806.833

Projectkosten versterkingsplan

€ 0

€ 1.719.879

Projectkosten intensivering afpakken

€ 328.213

€ 314.547

Projectkosten criminele uitbuiting

€ 165.644

€ 162.977

Programma aanpak ondermijning Schiphol

€ 700.000

€ 1.520.667

TOTAAL LASTEN

€ 1.796.857

€ 4.895.201

De uitgaven in deze tabel hebben betrekking op de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het versterkingsplan Aanpak ondermijning Noord-Holland. 

De middelen die het RIEC Noord-Holland en het RIEC Amsterdam Amstelland ontvangen voor de aanpak van ondermijning in het Noordzeekanaalgebied, worden beheerd en verantwoord door het RIEC Amsterdam Amstelland. Deze ontbreken daarom in dit overzicht. 

 

BALANS Versterkingsplan aanpak ondermijning NH 31-12-2022

Activa

Liquide middelen

€ 5.767.629

TOTAAL

€ 5.767.629

Passiva

Vooruitontvangen bedragen

€ 4.537.914

Vooruitontvangen bedragen 2022-2024

€ 1.229.715

TOTAAL

€ 5.767.629

budget icon

Jaarrekening 2022

Projectkosten

Lasten

Projectkosten

Totaal gewijzigde begroting*

2019

2020

2021

2022

Beschikbaar 2023

Verplichtingen 2023

Over vanuit BOTOC

Bijdrage ministerie J&V

Maritieme smokkel

€ 2.258.414

€ 141.799

€ 547.202

€ 822.805

€ 623.747

€ 122.861

€ 14.350

€ 108.511

Productielocaties drugs

€ 1.453.710

€ 58.807

€ 470.912

€ 483.777

€ 211.920

€ 228.294

€ 36.350

€ 191.944

Dealende jeugd

€ 1.489.834

€ 4.598

€ 189.409

€ 358.878

€ 729.020

€ 207.929

€ 26.300

€ 181.629

FIT

€ 695.903

€ 68.283

€ 214.946

€ 174.505

€ 155.191

€ 82.978

-€ 3.650

€ 86.628

Aanpak ondermijning Schiphol

€ 5.850.372

€ 0

€ 0

€ 725.100

€ 1.520.667

€ 3.604.605

€ 0

€ 0

Project Orville (Schiphol)

€ 1.879.522

€ 221.659

€ 523.933

€ 1.133.930

€ 0

-€ 0

€ 0

-€ 0

Programmabureau

€ 1.059.000

€ 252.684

€ 147.030

€ 355.895

€ 370.299

-€ 66.908

€ 9.300

-€ 76.208

Subtotaal

€ 14.686.755

€ 747.830

€ 2.093.432

€ 4.054.890

€ 3.610.844

€ 4.179.759

€ 82.650

€ 492.504

Projectkosten criminele uitbuiting

€ 300.000

0

€ 96

€ 134.260

€ 162.977

€ 2.667

€ 0

€ 0

Projectkosten intensivering afpakken

€ 1.000.000

€ 49.879

€ 192.778

€ 429.130

€ 314.547

€ 13.666

€ 14.550

€ 0

TOTAAL

€ 15.986.755

€ 797.709

€ 2.286.306

€ 4.618.280

€ 4.088.368

€ 4.196.092

€ 97.200

€ 492.504

*inclusief ontvangen beschikkingen 2021 en 2022

De middelen die het RIEC Noord-Holland en het RIEC Amsterdam Amstelland ontvangen voor de aanpak van ondermijning in het Noordzeekanaalgebied, worden beheerd en verantwoord door het RIEC Amsterdam Amstelland. Deze ontbreken daarom in dit overzicht.