Inzicht en overzicht creëren

De netwerkregisseur heeft gebouwd aan het netwerk van professionals die werken op het snijvlak van zorg en veiligheid. In feite zijn het meerdere netwerken. Vanwege de vele onderwerpen die vallen onder het thema, zijn ook vele partners betrokken. De netwerkregisseur heeft geïnvesteerd in de relaties, de samenwerking en het draagvlak onder de betrokkenen.

Resultaten & effecten

  • De netwerkregisseur heeft contact gelegd met meerdere samenwerkingsverbanden, waaronder de drie zorg- en veiligheidshuizen in de eenheid. Ze nam deel aan vergaderingen en keek wat ze kon betekenen voor de actiepunten die uit het overleg kwamen.
  • De netwerkregisseur heeft contact gelegd en onderhouden met de drie bestuurlijke gremia rondom zorg en veiligheid in de eenheid. Het gaat om de bestuurlijke commissie Zorg en veiligheid Noord-Holland Noord, de bestuurlijke tafel Zorg en veiligheid Kennemerland en het bestuurlijk overleg Zorg en veiligheid van Zaanstreek-Waterland. Daar bespreken bestuurders vraagstukken waarbij zorg en veiligheid elkaar raken.
  • De bestuurlijke tafel Zorg en veiligheid in de streek Kennemerland bestond nog niet. De netwerkregisseur is betrokken bij de totstandkoming ervan.
  • De netwerkregisseur heeft een start gemaakt in het meedenken en adviseren over de (door)ontwikkeling van de bestuurlijke commissie Zorg en veiligheid in Noord-Holland Noord. Dit loopt door in 2023.
  • De netwerkregisseur heeft contact gelegd met het Regionaal Netwerk Zorg en Straf, dat bestaat uit beleidsmedewerkers van verschillende organisaties die zich bezighouden met strafbare kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook heeft ze contact gelegd met medewerkers van lopende projecten binnen de eenheid zoals Geweld Hoort Nergens Thuis. 
  • De netwerkregisseur heeft contact onderhouden met de regioadviseur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de landelijke agenda Zorg en Veiligheid (Perspectief 2025) te vertalen naar acties voor de eenheid, districten en gemeenten.
  • De netwerkregisseur heeft betrokkenen met nieuwsbrieven geïnformeerd over de activiteiten van het programmaonderdeel Zorg en veiligheid. Ze zijn gevraagd om input te geven voor de brieven, met als doel de zichtbaarheid van het programmaonderdeel in doorstartjaar 2022 te vergroten.