Verbindende schakel met andere IMV-thema’s

De netwerkregisseur heeft nauw contact onderhouden met de drie projectleiders die zich bezighouden met de andere IMV-thema’s. Ze onderzoeken voortdurend de samenwerkingskansen, die ze waar mogelijk direct praktisch vertalen.

Resultaten & effecten

In samenwerking met het project Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER):

We hebben drie zogenoemde pressure cookers georganiseerd. Een pressure cooker is een methode om in een kort tijdsbestek direct tot de kern van een vraagstuk te komen. Het doel is het creëren van bewustwording en het besef van de gezamenlijke opgave. Het thema raakt immers alle portefeuilles, het is niet slechts een veiligheidsvraagstuk. Vervolgens gaan de deelnemers in gesprek. De opvolging van de pressure cooker is afhankelijk van de lokale situatie en behoefte en wordt in overleg besloten.

Als medewerkers van Zorg en veiligheid en CTER hebben we deze methode ingezet naar aanleiding van maatschappelijke onrust die regelmatig de kop opsteekt. Dat kan variëren van vreedzame en kleine protesten tot radicale, strafbare en grote acties.

We hebben eerst een pressure cooker georganiseerd om het probleem op het niveau van de hele eenheid te bespreken. Een andere pressure cooker had betrekking op het district Zaanstreek-Waterland. En een keer ging de bijeenkomst over een specifieke gemeente. Vanwege de positieve ervaringen, is het idee ontstaan om op maat gesneden bijeenkomsten aan te bieden. Daarin wordt het college van Burgemeester en Wethouders uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan en te reflecteren op de lokale situatie.

We hebben ook samengewerkt aan de evaluatie van het verbindingstraject GGD/GGZ in Noord-Holland Noord. Het doel van het traject was om medewerkers uit de zorg kennis uit te laten wisselen met mensen die zich bezighouden met contraterrorisme, extremisme, radicalisering en polarisatie. We willen dit traject in 2023 aanbieden aan professionals in Kennemerland en/of Zaanstreek-Waterland.

 

In samenwerking met de projecten Financial Intelligence Team en Intensiveren afpakken:

Op 17 oktober 2022 waren we aanwezig bij het congres ‘Op Sporen van Ondermijning’ van Taskforce RIEC Brabant-Zeeland. Medewerkers van de projecten Financial Intelligence Team en Intensiveren Afpakken hebben de workshop ‘Duurzaam ingrijpen(d)’ tijdens dit congres aangeboden aan de deelnemers. De netwerkregisseur van Zorg en veiligheid is betrokken bij de doorontwikkeling, om zorg binnen deze workshop een goede plek te geven.
De workshop is ontwikkeld vanuit de gedachte dat het ingrijpen van de overheid bij ondermijning noodzakelijk is, maar ook erg ingrijpend kan zijn. In de workshop wordt de deelnemers gevraagd in de schoenen van Harm te gaan staan. Ze moeten reflecteren op twee momenten waarop de overheid ingrijpt in het leven van Harm. Een waardevolle samenwerking om de deelnemers (met het klassieke veiligheidsthema ondermijning als uitgangspunt) uit te dagen breder te kijken naar vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid.

In samenwerking met de projecten Cyber en Criminele Aanwas:

De netwerkregisseur heeft de ontwikkeling van een modelconvenant persoonsgerichte aanpak (PGA) voor jeugd van 12 tot 23 jaar opgepakt. Het doel is dat het deelproject Geldezels (project Cyber) kan doorgaan. Ook is het modelconvenant bestemd voor het project Criminele Aanwas. Gemeenten en partners horen als juridische basis een convenant te hebben als ze informatie willen delen. Op basis van een modelconvenant kunnen ze dan hun eigen convenant maken.

Overig

Professionals die zich bezighouden met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet tijdelijk huisverbod delen informatie via het digitale systeem Khonraad. In onze eenheid was de vraag hoe dat systeem het beste door verschillende partijen gefinancierd kan worden. Onder regie van de netwerkregisseur is een advies voorgelegd aan de bestuurders van de eenheid (32 burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie). Dit advies is overgenomen.


De netwerkregisseur heeft, met de projectleider CTER, een werksessie georganiseerd voor zorg- en veiligheidspartners uit de eenheid. Onderzoekers van de Hogeschool Inholland waren ook aanwezig. Het doel was om na te denken over een sterkere samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners.