Delen van best practices

We hebben de mogelijkheden onderzocht om, op het niveau van de eenheid, professionals met elkaar te verbinden en goedlopende initiatieven te delen. We spraken over manieren om informatie te delen en gemakkelijk terug te kunnen vinden.

Resultaten & effecten

De netwerkregisseur heeft verkend welke onderwerpen zich goed lenen voor het uitwisselen van best practices. Dat deed ze samen met de klankbordgroep en de burgemeesters die bestuurlijk ambassadeur zijn voor het thema zorg en veiligheid. Deze kennisdeling moest aanvullend zijn op wat er lokaal en in de drie districten al gebeurt. 

Uit deze verkenning blijkt dat districten van elkaar willen leren hoe ze vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid aanpakken: hoe doen ze dat bestuurlijk en ambtelijk en welke prioriteiten hebben ze gesteld voor die aanpak? Dit vloeit voort uit de wetenschap dat alle drie districten met ongeveer dezelfde thema’s bezig zijn en van elkaar kunnen leren. In 2023 gaan we hiermee verder.