Over Noord-Holland Samen Veilig

De burgemeesters van de 32 gemeenten in de eenheid Noord-Holland schreven samen met het Openbaar Ministerie en de politie een plan, waarin staat aan welke prioriteiten zij werken in de periode 2019 – 2023. Dit is het Integraal Meerjaren Beleidsplan Veiligheid (IMV). Deze prioriteiten zijn:

 • Aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving;
 • Versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein;
 • Contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme;
 • Aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit

Het projectteam NH Samen Veilig is belast met de projectleiding voor de IMV thema’s in regionaal verband. Voor het thema ondermijning is in 2019 een afzonderlijk programma opgesteld: het  Programma Aanpak Ondermijning (PAO). Het PAO is nauw verbonden aan het RIEC Noord-Holland.

NH Samen Veilig, het PAO en het RIEC Noord-Holland werken sinds 2019 nauw samen. In 2023 krijgt deze samenwerking verder vorm. Dan vormen deze drie teams een gezamenlijke werkorganisatie.

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022

Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022 (IMV) is gebaseerd op de Lokale Integrale Veiligheidsplannen van de 32 gemeenten, lokale veiligheidsbeelden en criminaliteitsanalyses en de landelijke en regionale veiligheidsprioriteiten van de politie. Het IMV is gezamenlijk vastgesteld in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP).

Download Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022 (IMV)

Het RBOP is het overleg waarin de 32 burgemeesters, de politiechef en de hoofdofficier van justitie bijeenkomen en vindt tweemaal per jaar plaats.

Werkgebied van NH Samen Veilig

Op dit kaartje is het werkgebied van NH Samen Veilig te zien: in 2021 bestond de regio nog uit 34 gemeenten, ingedeeld in de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland, Het werkgebied bestrijkt de provincie Noord-Holland, met uitzondering van de regio’s Amsterdam-Amstelland en Gooi en Vechtstreek. Dit gebied vormt de politie-eenheid Noord-Holland. De grenzen van de politie-eenheid zijn congruent aan die van het arrondissement Noord-Holland van het Openbaar Ministerie.

De eenheid Noord-Holland kenmerkt zich door:

 • Een afwisseling van stedelijk en uitgestrekt landelijk gebied met een aantal middelgrote stedelijke kernen (o.a. Alkmaar, Haarlem en Zaanstad)
 • Het gebied is waterrijk en ook grotendeels omgeven door water en kent veel havens als de zeehavens IJmuiden en Den Helder en vele jachthavens
 • Enkele belangrijke toeristische trekpleisters als de Noordzeekust en het eiland Texel
 • Enkele belangrijke infrastructurele knooppunten als de luchthaven Schiphol en het Noordzeekanaal

V10

V10

De politie-eenheid Noord-Holland is ingedeeld in tien geografische basisteams. Elk van deze basisteams bestaat uit één of meerdere gemeenten. In ieder basisteam is een driehoeksoverleg ingericht waarin de burgemeester(s), de lokale politiechef en de officier van justitie (OvJ) zitten. De burgemeester(s) en de OvJ voeren gezamenlijk het gezag uit over de politie. In het driehoeksoverleg worden de lokale veiligheidsissues besproken.

Eens per twee maanden komen de voorzitters van de tien basisteam driehoeken bijeen samen met de politiechef en de hoofd officier van justitie in een overleg dat de V10 (tien voorzitters) wordt genoemd. In de V10 komen de veiligheidsonderwerpen uit de driehoeken op eenheidsniveau samen. Daarnaast is de V10 aangewezen om als stuurgroep te fungeren voor het Integraal Meerjaren Beleidsplan (IMV) en de projectorganisatie NH Samen Veilig. 

De V10 stelt ook jaarlijks het Uitvoeringsplan (jaarplan) van NH Samen Veilig vast. Het V10 overleg wordt ambtelijk voorbereid door de adviseur van de regioburgemeester en het informatieoverleg waar de ambtelijk secretarissen van de driehoeken zitten.

Deelnemers
 • Regioburgemeester, tevens voorzitter (burgemeester van Haarlem)
 • Voorzitters van de tien lokale gezagsdriehoeken (of aangewezen vertegenwoordigers)
 • Politiechef (en/of plaatsvervanger)
 • Hoofdofficier van Justitie
 • Adviseur regioburgemeester
 • Projectleiders NH Samen Veilig

Informatieoverleg

Informatieoverleg

In het informatieoverleg zijn de gemeenten vertegenwoordigd door de secretarissen van de gezagsdriehoeken, danwel door een door de driehoek gekozen vertegenwoordiger. Ook het Openbaar Ministerie en de politie zijn in dit overleg vertegenwoordigd. Het overleg wordt voorgezeten door de programmamanager van NH Samen Veilig. In het informatieoverleg wordt de voortgang van de projecten van NH Samen Veilig besproken. Ook dient het overleg als afstemmingsmoment tussen de vertegenwoordigers van de 10 driehoeken. De onderwerpen die op de agenda van de driehoeksoverleggen worden hier met elkaar besproken.

 

Deelnemers
 • Programmamanager NH Samen Veilig (voorzitter)
 • Ambtelijk secretarissen van de 10 driehoeken
 • Bestuursadviseurs van de politie
 • Beleidsambtenaren van het Openbaar Ministerie